Adequació de la xarxa de camins

La rehabilitació dels camins respon a una doble necessitat: per una banda disposar d’una xarxa eficient per les feines de gestió forestal; d’altra, garantir el transit al senderista per camins existents i evitar l’ús de dreceres.

Les feines d’adequació dels camins s’iniciaren amb la retirada de fems, arbres caiguts, esbaldrecs, roques i altres obstacles. Paral·lelament, s’han dissenyat i instal·lat senyals i panells informatius del projecte i dels itineraris senderistes de la zona. Per completar l’adequació de la xarxa de camins, s’ha procedit a la restauració del ferm i l’habilitació d’un sistema de síquies per mitigar els efectes de l’escorrentia. El manteniment continuat dels camins és de vital importància per evitar la seva degradació.

Recordau no sortir del camí. L’ús de dreceres compacta el sòl, afecta a flora i fauna i és un factor d’erosió.

© Associació Muntanya del Voltor. 2016.