Recuperació de la biodiversitat

Per aconseguir la millora forestal de l’espai i la recuperació de la biodiversitat, s’han dut a terme les següents accions:

  • Treballs forestals per a la millora sanitària i genètica de l’alzinar: tala, poda, sel·lecció de peus, aclariments, eliminació de material infectat, etc. Es vol rejovenir el bosc seleccionant arbres més forts, eliminant clons i deixant espai pels que hagin de venir, i afavorint la reproducció sexual (germinació de les aglans).
  • Estudi i control de la població del banyarriquer (Cerambyx cerdo), amb el suport del Servei Forestal del Govern Balear. Aquest escarabat aprofita les condicions de feblesa de l’alzinar i afectava massivament el bosc abans de les actuacions. El seu impacte sobre les alzines acaba matant-les. Fins avui s’ha actuat sobre 1 hectàrea el 2015 i 2 ha el 2016, i s’han capturat uns 5.000 exemplars adults.
  • Reforestació amb espècies autòctones i pròpies de l’alzinar, amb plantes cedides pel Centre Forestal de les Illes Balears (CEFOR – viver de Menut). D’aquesta manera es contribueix a la millora del bosc, aportant altres espècies arbòries que l’acompanyen i permetent una recuperació més ràpida del sotabosc, ara com ara molt delmat.
  • Tancament perimetral de la zona en recuperació per evitar l’entrada de les cabres orades, per a d’aquesta manera afavorir una evolució exitosa tant dels plançons que germinen de manera natural com els que es planten en la reforestació.
  • Controls de cabra, amb la col·laboració de la Associació de Caçadors de Cabrits amb Cans i Llaç. A la zona d’actuació, de manera puntual i fins que el tancament perimetral es materialitzi per complet.
  • Seguiment ecològic de fauna i flora. Es duu a terme un seguiment bàsic per poder veure quina és l’evolució dels diferents hàbitats de la zona, mitjançant transectes d’aus, papallones, censos forestals, etc.
  • Habilitació de punts d’aigua, que puguin servir d’abeuradors i basses per al calàpet balear i determinades aus, contribuint a la recuperació de la biodiversitat.
  • Construcció i instal·lació de caixes niu per a la nidificació d’aus insectívores, necessàries per mantenir un equilibri de les poblacions d’insectes, especialment les que causen impactes negatius en el bosc.
© Associació Muntanya del Voltor. 2016.